Uitdagingen

Om te zorgen dat jouw onderzoek matched met de vraagstukken uit de wijk hebben wij hieronder alle uitdagingen van DHZW op een rijtje gezet.

Er is ruime keuze tussen beleid- en bewoner vraagstukken.

Gemeente Den Haag | Beleidsmedewerkers

Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPDHZW)

 • Welke rol speelt school voor de samenleving op het gebied van veiligheid? Welke signaleringsfunctie kunnen scholen hebben?
 • Wat is de waarde van ontmoetingsplekken voor de buurt/samenleving? (kosten/baten-analyse) Voor wie zijn de ontmoetingsplekken?

Programma Participatie – Jeanine Molier

 • Hoe kan je het beste de organisatie van een ‘Werkplaats Participatie’ inrichten? Onderdelen als wie moeten er aan tafel zitten en wanneer, zijn elementen bij voorkeur worden meegenomen.

Programma Onderwijs en Gezondheid – Jurgen & Wim

 • Welke vorm van governance is het meest geschikt voor het NPDHZW om de efficiëntie te behouden ondanks het grote formaat van het programma?

Programma Veiligheid – Arjen & Bastiaan

 • Welke jongeren lopen nu verhoogd risico om de criminaliteit in te gaan? Daar is landelijk/wetenschappelijk vrij veel over bekend maar we hebben eigenlijk slecht zicht op hoe de situatie in Zuidwest er uit ziet. Zijn de risicogroepen anders in dit deel van de stad?

Vanuit de alliantie onderwijs 

 • Hoe kan de gemeente Den Haag helpen op de samenwerking tussen ouders (ouderparticipatie) en scholen te verbeteren; welke hobbels moeten hiervoor worden weggenomen? Wat is hiervoor nodig?

Haags Samenspel // Dienst Participatie 

 • Wat voor de gemeente interessant zou zijn is waarover willen inwoners participeren als het de Omgevingswet betreft. En wat is dan hun verwachtingspatroon van de participatie hierbij? Dus onder welke voorwaarden/eisen/wensen kan volgens inwoners het best geparticipeerd worden. 
 • Voorbeeld: Wat verwachten ze van de informatieterugkoppeling na participatie? Een lang en uitgebreid verslag met alle afwegingen of een compact verhaal met de uitkomst (of iets anders).
 • Een opvolgende vraag: Heeft het voor inwoners zin om te participeren als de gemeente niet aan het verwachtingspatroon zou kunnen voldoen? Willen bewoners er dan tijd in stoppen? Met de verplichting van participatie door de wet moeten de inwoners ook participeren. Onder de Omgevingswet is participatie niet vrijblijvend. Voelen bewoners ook deze verantwoordelijkheid?

Vanuit Veiligheid / Wijkmanagement  

 • Wat voor rol spelen sociale netwerken van jongeren op het al dan niet vertonen van crimineel gedrag? 
 • Straatintimidatie, wat ligt hieraan ten grondslag? Waarom hebben (vooral) jongens en mannen het idee op deze manier met de meiden en vrouwen om te kunnen gaan? Zijn zij bewust van de impact? Wat gebeurt er met deze mannen op het moment dat ze de deur van hun huis hebben dicht gedaan en samen met hun vrienden op straat zijn.
 • Energietransitie: Hoe inclusief is de energietransitie, en in hoeverre ligt de regie bij de bewoners zelf? 

Vanuit de dienst Economie 

 • Wat is het nut, noodzaak en impact van aangepaste huurprijzen voor startende ondernemers en wanneer het zinvol is welke instrumenten kunnen hiervoor worden ingezet?

Vragen vanuit DSO Stedenbouw en Wonen

 • Place-making: Hoe maak je place-making meetbaar? Welke waarde-creatie is nodig rondom place-making? 
 • Project Tussentijd: In het kader van tijdelijkheid, hoe zorg je voor een praktisch en goed functionerend dubbelgebruik van bepaalde locaties zoals sportkantines, sportvelden, et cetera? 

Ontmoetingsplekken: Wat is er nodig in de bebouwde en openbare ruimte voor bewoners om elkaar te ontmoeten? Waarbij elementen van toevalligheid, langdurige ontmoetingen en economische aspecten worden meegenomen. 

Meer weten? Bekijk de studiegids onderaan deze pagina

 

NPZW
Via: https://npzw.nl

 


 

Politie zuidwest
Via: https://zuidwestopznbest.denhaag.nl/veiligheid-leefbaarheid/

 

 

bakfiets
Via: https://www.bureaudehamvraag.nl/portfolio/bewonersparticipatie-duinoord-den-haag/

 

 

plattegrond
Via: https://commissiemer.nl/projectdocumenten/00009126.pdf

 

Den Haag Zuidwest | Projecten & Bewoners

haagwonen
Via: https://haagwonen.nl/12-handtekeningen-een-doel-bliksemsnel-beter-betaalbaar-bouwen/

 

ZUIDWEST
Via: https://zuidwestopznbest.denhaag.nl/zuidwest/

 

DHZW
Via: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0518.BP0189BBouwlust-40ON/t_NL.IMRO.0518.BP0189BBouwlust-40ON.html


Morgenstond

 • Hoe krijgen we ouders meer betrokken bij het onderwijs van hun kinderen op de Tamarschool? (vraagstuk: ouderparticipatie)
 • Hoe kan je (de basisschool) kinderen/jongeren ondersteunen in het verbreden van hun studie/toekomstperspectief? Welke rol/verantwoordelijkheid ligt hier bij de basisschool?
 • Wat zijn de benodigde randvoorwaarden voor het succesvol plaatsen van een havo/vwo-school in Den Haag Zuidwest? Denk hierbij aan gebouw, locatie, faciliteiten, politiek, beleid, et cetera, maar ook wat is er nodig van basisscholen om de doorstroom te bevorderen naar een havo/vwo school in Den Haag Zuidwest?

Bouwlust/Vrederust

 • Welke thema’s komen naar boven wanneer we spreken over verbindingen tussen mensen en zingeving/betekenis-verlening: hoe identificeren inwoners van Bouwlust/Vrederust zich tot deze begrippen? Waar is een inwoner van Bouwlust/Vrederust trots op? Hoe verbind je mensen in een tijd als deze?  – een onderzoeksmethode die hierbij interessant zou zijn is story-tellling
 • In hoeverre hebben media invloed op het toekomstperspectief van jeugd?
 • Welke behoeften liggen er in (wijk) rondom het verrichten van lichte werkzaamheden met maatschappelijke waarde, zonder de reguliere arbeid te verdringen? Het moet maatschappelijke waarde opleveren voor de wijk, maar mag niet voor verdringing zorgen. Voorbeelden van taken die nu uitgevoerd worden: Verse soep koken en langsbrengen bij eenzame (oudere) wijkbewoners, surveilleren in de wijk en meldingen maken van grofvuil op straat, wijkbewoners helpen met simpele klusjes.
 • In hoeverre bezorgt het geven van een vast bedrag als beloning een andere meerwaarde voor de deelnemer(s) van de Instapeconomie?
 • Welke locaties in Den Haag Zuidwest zijn geschikt voor wijkbedrijven (ontmoetingsplek, ruimtes voor activiteiten, tuin om in te werken, buitendeel voor activiteiten, vergaderruimtes, etc.)? En welke randvoorwaarden maken deze ruimtes geschikt voor de desbetreffende activiteiten?
 • In hoeverre vermindert kruisbestuiving tussen sociale activiteiten en/of Nederlands als voertaal groepsvorming gebaseerd op gedeelde taalgebruik of cultuur binnen een informele organisatie zoals Allekanten? Welke randvoorwaarden zijn nodig om groepsvorming/buitensluiting effectief tegen te gaan binnen sociale activiteiten? (methode)
 • In hoeverre kunnen huidige projecten bij Allekanten duurzaam en zelfstandig worden gedragen door bewoners in de wijk zodat het opgebouwde sociale kapitaal (netwerk) niet verloren gaat bij het verliezen van eventuele financiële steun. Welke randvoorwaarden moeten aanwezig zijn om de projecten duurzaam te laten voortbestaan door de bewoners? In hoeverre is er steun nodig van externe partijen?

Woningcorporaties (Staedion en Haagwonen)

 • Hoe kunnen nieuwe (geclusterde) woonconcepten in de sociale woningbouw bijdragen aan leefbaarheid? Sociale cohesie zien we als onderdeel van leefbaarheid: welke woonconcepten zijn geschikt/kunnen worden ontworpen voor Den Haag Zuidwest waarbij geclusterde woongroepen samen overkoepeld kunnen wonen en van voorzieningen gebruik kunnen maken om sociale cohesie te bevorderen? Inspiratie concepten zijn De Waterspin en Woongroep Pander. 
 • Hoe kunnen de binnentuinen bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt? Hoe moet je deze inrichten om bewoners van begin tot einde te betrekken zodat zij verantwoordelijk voelen voor het groen? Wat zijn randvoorwaarden voor bewoners om sociale cohesie te krijgen in de binnentuin?
 • Wat is de invloed van de huisvesting van zorgdoelgroepen en statushouders op de leefbaarheid (waaronder o.a. de sociale cohesie) in de buurt?
 • Hoe overbruggen we de tijdelijkheid (rondom alle renovatie en herstructureringsprojecten) in Den Haag Zuidwest in het kader van leefbaarheid?
 • Wat zijn ingrepen die je in de infrastructuur / openbare ruimte kan doen in Den Haag Zuidwest om de verbindingen tussen wijken, buurten en (groene) voorzieningen te vergroten? Denk hierbij aan verbindingen maken over grote wegen, water en groen.
 • Wat is er nodig qua voorzieningen in het prioritaire gebied – neem hierin een plek voor jeugd mee.
 • Hoe vergroot je de meldbereidheid van bewoners wanneer men niet handelt naar de normen van de woningbouwcorporatie – hoe vergroot je hun burgerschap gevoel?

Den Haag Zuidwest

 • De wettelijke taak van de overheid is om bewoners te motiveren om deel te nemen aan de samenleving. Sommige mensen kunnen echter niet deelnemen aan de maatschappij. Er blijft een groep niet goed geholpen, die niet kán deelnemen. Wat vinden professionals in het sociaal domein in Zuidwest hiervan? Bestaat die groep echt? Hoe groot is deze groep? Wat zijn de kenmerken? Hoe gaan we om met deze groep? Welk soort voorzieningen heb je dan nodig?
 • Hoe kan het effect van deelname van bewoners aan de Mengelmoestuinen worden gemeten op basis van gezondheid en sociale cohesie? Hoe kan het effect van de MengelMoestuin worden gemeten op basis van verbetering van de leefomgeving en sociale cohesie?
 • Op welke wijze kan het jeugdwerk de impact van het werk beter inzichtelijk maken en het bereik van de werkzaamheden zichtbaarder vergroten?
 • Wat zijn (naast sloop-nieuwbouw) duurzame en/of circulaire mogelijkheden omtrent renovatie, optopping en verdichting? Op welke wijze kan verdichting gepaard gaan met kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en groen, in de context van de stedenbouwkundige structuur?

Moerwijk

 • In hoeverre dragen buitenschoolse activiteiten bij aan de ontwikkeling / leefbaarheid van kinderen? En wegen hierbij de kosten (financiële/tijd/ etc.) op tegen de baten (verbetering)?
 • Hoe komt het dat de samenwerkingsverbanden van de partijen in Moerwijk moeizaam te coördineren zijn? En wat is ervoor nodig om dit wel te laten slagen?
 • Welke rol kan/moet een school spelen in het bewerkstelligen van een toekomstperspectief van de jeugd? En wat is daarvoor nodig?
 • Op welke wijze kan de Buurtschool Moerwijk in samenwerking met de andere stakeholders in de wijk de veiligheid in en om school verbeteren?
 • Hoe breng je goed netwerk in kaart van alles wat er is in Moerwijk; en dan specifiek rondom het jonge kind en gezin? (onderzoeksmethode: netwerkanalyse)
 • Wat is de waarde van het sociale netwerk/ formele netwerk in Moerwijk? Of: Op welke manieren kan je een netwerk in beeld brengen/ inzichtelijk maken? Dit mag in een uitgebreid overzicht van een netwerk en sociaal netwerk. Of meer creatief/ art based.
 • Hoe brengen we alle formele, en informele initiatieven en netwerken binnen het speelveld van Moerwijk dichter bij elkaar?
 • Wat zijn mogelijke financieringsvormen voor een duurzame financiering van bestaande initiatieven?
 • Hoe zorgen we voor een duurzame samenwerkingen tussen de verschillende initiatieven en de formelere structuren binnen Moerwijk?
 • Wat zijn de onderscheidende waardes van diverse locaties binnen een bepaalde cluster?